Dostawa i Płatność

Płatność

 1. Zasady, terminy oraz tryb płatności z tytułu umowy zawartej pomiędzy Domator a Kupującym co do zasady uzgadniane są przez strony indywidualnie. W przypadku braku innych postanowień

 2. płatność następuje na podstawie faktury zaliczkowej albo faktury proforma,

 3. faktura VAT wystawiana jest po dokonaniu w całości płatności przez Kupującego,

 4. Domator przystępuje do realizacji zamówienia w terminie 14 dni roboczych od daty zaksięgowania całości należności wynikającej z dokumentu wskazanego w pkt 1 powyżej na rachunku bankowym Domator.

 5. Istnieje możliwość uiszczenia płatności z tytułu umowy zawartej z Domator w następujący sposób:

 6. przelew bezpośredni na rachunek bankowy Domator (przelew tradycyjny),

 7. płatność gotówką w siedzibie Domator

 8. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o uzgodnione koszty transportu obowiązujące w dniu realizacji zamówienia (wysyłki towarów).


Dostawa

 1. Towary zamówione w firmie Domator mogą zostać dostarczone na terytorium kraju środkami transportu sprzedającego, lub za pośrednictwem firm kurierskich lub spedycyjnych.

 2. Czas realizacji zamówienia (wysyłki towarów) wynosi 14 dni od dnia przesłania przez Domator potwierdzenia o przyjęciu towaru z zamówienia do magazynu. Termin potwierdzenia możliwości zrealizowania zamówienia wynosi 14 dni roboczych od dnia jego złożenia w magazynie i uzależniony jest od możliwości logistycznych (kumulacji wysyłek w danym okresie) sprzedającego.

 3. Domator zastrzega, że termin realizacji zamówienia wskazany w ust. 2 powyżej ma charakter orientacyjny i może ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Domator, w szczególności:

 1. niepełnego lub nieprawidłowego wypełnienia przez Kupującego formularza zamówienia,

 2. opóźnienia w dostarczeniu towarów lub ich części przez podmioty trzecie (dystrybutora, producenta, etc.),

 3. wystąpienia stanu działania siły wyższej, przez co – na potrzeby Regulaminu i umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Domator – rozumie się w szczególności wystąpienie stanu klęski żywiołowej, innego nadzwyczajnego zdarzenia o charakterze losowym, pożaru, strajku lub ogłoszenie przez władze państwowe stanu nadzwyczajnego (w rozumieniu Rozdziału XI Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zmianami) bądź innego stanu ograniczającego bezpośrednio lub pośrednio możliwość prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez Domator (w tym stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii),

za co Domator nie ponosi odpowiedzialności.

 1. W przypadku niemożliwości dostawy towaru terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, Domator niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałym fakcie.

 2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybranym przez Domator pośrednikiem świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, lub transportem własnym. Domator zastrzega sobie możliwość zmiany ww. podmiotu, także po zawarciu umowy z Kupującym.

 3. W momencie przekazania towaru pośrednikowi świadczącemu usługi pocztowe lub kurierskie, Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na etapie składania zamówienia. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową kuriera , po otrzymaniu numeru przesyłki kuriera.

 4. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Domator lub innym miejscu przez Domator wyznaczonym, po uprzednim przekazaniu informacji na etapie składania zamówienia (w tym dokładnego terminu odbioru i danych osób uprawnionych do odbioru towaru, przy czym Domator może wymagać od ww. osób okazania pisemnego pełnomocnictwa upoważniającego do odbioru towarów).

 5. Odbiór osobisty towaru każdorazowo wymaga uprzedniej zgody Domator ma prawo odmowy wydania towaru wskazanej przez Kupującego osobie (przewoźnikowi) w szczególności w przypadku:

 1. powzięcia wątpliwości co do umocowania przewoźnika do odbioru towaru w imieniu i na rzecz Kupującego,

 2. w przypadku podstawienia pod załadunek środka transportu nie przystosowanego do przewozu odbieranych towarów.

 1. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez dostawcę przesyłki i w jego obecności, zaś w przypadku odbioru osobistego przez Kupującego lub osobę przez niego wyznaczoną – w chwili wydania towaru przez Domator. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności dostawcy przesyłki sporządzić protokół reklamacyjny (druk protokołu winien posiadać dostawca), zawierający opis ewentualnych uszkodzeń. Reklamowany towar, należy wraz z dowodem zakupu (fakturą VAT) zwrócić ww. pośrednikowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić wszystkie zamówione towary (całe opakowanie). Koszt transportu ponosi Domator. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Domator i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Domator (w terminie odrębnie wskazanym przez Domator, przy czym termin też może być dłuższy od terminu pierwotnej realizacji zamówienia).

 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym, należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 Regulaminu.

 3. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór.

 4. Prawo własności towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego odbioru wskazaną w ust. 11 powyżej.

 5. Domator zastrzega, że – ze względów bezpieczeństwa – niektóre towary, mając na względzie ich gabaryty, mogą być transportowane wyłącznie w ściśle określony sposób, w szczególności Domator uprawniony jest do wskazania Kupującemu wymogów co do pojazdów, którymi tego rodzaju towary mogą być transportowane z uwagi na ryzyko uszkodzenia ponoszone przez Kupującego. Jeśli środek transportu nie spełnia określonych wymagań, Domator może odmówić załadunku lub zrealizowania zamówienia i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności, przy czym nie zwalnia to Kupującego z konieczności niezwłocznego odbioru towarów – w terminie 30 dni, pod rygorem obciążenia Kupującego kosztami przewozu lub magazynowania towarów.