Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI MEBLI 

Okres gwarancji na meble wynosi 1 rok.

Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Roszczenia z tytułu gwarancji Kupujący zgłasza do Sprzedawcy.

Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej. Powinno zawierać dokładny opis wady i może być przesłane w identyczny sposób jak zamówienie.

Kupujący traci uprawnienia przewidziane gwarancją, jeżeli przed upływem dwóch tygodni od stwierdzenia wady fizycznej nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

Za prawidłowy montaż zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do mebla oraz jego ustawienie odpowiada Kupujący.

Jeżeli po zgłoszeniu reklamacji nie dokonano oględzin, przyjmuje się, że w przypadku, gdy Gwarant nie ustosunkował się do reklamacji w ciągu 14 dni, uznał reklamację za zasadną.

O uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Gwarant powiadomi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. – w przypadku braku kontaktu ze strony Gwaranta we wskazanym okresie reklamację uważa się za zasadną.

W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy lub wymiany elementów.

Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych naprawę gwarancyjną mającą na celu przywrócenie przedmiotu do stanu zgodnego z umową można wykonać poprzez dosłanie do sklepu (sprzedawcy) elementów zamiennych. Gwarant zastrzega sobie możliwość wykonania naprawy u Kupującego w lokalu przez serwis Gwaranta.

O sposobie i terminie załatwienia reklamacji decyduje Gwarant.

Gwarancją nie są objęte wady, braki i uszkodzenia mebli wynikające z:

-niewłaściwego bądź nieostrożnego transportu lub przenoszenia mebli,

-błędów montażowych,uszkodzeń mechanicznych.

-użytkowania mebli niezgodnego z zasadami użytkowania mebli,

-braku pielęgnacji lub pielęgnacji niezgodnej z zasadami pielęgnacji mebli,

-tytułu odbarwienia frontów wystawionych na długotrwałe działanie promieni słonecznych,

-różnic w profilach i odcieniach wynikających z cech charakterystycznych dla surowców naturalnych, z których wykonano mebel. Ze względu na procesy produkcyjne i różnorodność partii towarowych mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniach koloru, nawet w przypadku zakupu kilku sztuk tego samego wyrobu.

-szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta.

-naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie

A także:

-w meblach sprzedawanych z ekspozycji wady, uszkodzenia, zużycie i braki ilościowe elementów stwierdzone w momencie zakupu,

-widoczne w momencie zakupu.

-wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę mebla,

Wady nie objęte gwarancją mogą być usuwane odpłatnie.

W przypadku zaistnienia konieczności sprowadzenia części zamiennych, lub całych mebli na wymianę reklamacyjną, czas wykonania reklamacji może ulec wydłużeniu do kilku miesięcy o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.