Zwrot towaru


Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z treścią Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący zobowiązany jest poinformować o zaistniałym fakcie Domator, składając oświadczenie o odstąpieniu:

– na formularzu udostępnionym przez Domator, które może zostać wysłane pocztą tradycyjną (na adres: 09-400 Płock ul. Kobylińskiego 39), za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: stylowemeble.plock@gmail.com)

– za pomocą formularza elektronicznego dostępnego w zakładce KONTAKT na stronie internetowej www.stylowemebleplock.pl .

– oświadczenie za pomocą wiadomości e-mail

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie wywołuje skutków prawnych.

 1. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy są przekazywane Kupującemu w formie tradycyjnej (papierowej) wraz z dostawą przesyłki zawierającej towar lub w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

 2. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Domator niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru oraz nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniem), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał otrzymanego dokumentu sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy trwale połączyć z opakowaniem (np. przykleić) w taki sposób, aby Domator miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.

 4. Koszt odesłania towaru, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 lub art. 35 Ustawy o prawach konsumenta, ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, zapobiegając jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy). Domator nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 5. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której skutecznie odstąpił od umowy. Domator może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, towar podlegający zwrotowi zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

 6. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Domator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyłączeniem przypadków, kiedy odstąpienie od umowy dotyczy wyłącznie części zamówionych towarów, wówczas zwrot następuje proporcjonalnie), zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Domator oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

 8. Domator oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa ust. 9 powyżej zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego trybu płatności, jakiego pierwotnie użył Kupujący. Domator w porozumieniu ze Kupującym może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

 9. Domator może wstrzymać czasowo realizację zwrotu płatności otrzymanych od Kupującego do dnia otrzymania zwrotu rzeczy. Uprawnienie Domator wskazane w zdaniu poprzednim nie znajduje zastosowania w przypadku, kiedy Domator zaoferował Kupującemu osobisty odbiór zwracanego towaru.

 10. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Domator wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

 11. Domator oświadcza, że sprzedawane przez niego towary mogą stanowić przedmioty prefabrykowane, importowane według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, co – zgodnie z dyspozycją art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta – wyłącza możliwość odstąpienia o zawartej umowy. O wystąpieniu tego rodzaju okoliczności, Domator poinformuje Kupującego każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

 12. Składając zamówienie, Kupujący będący konsumentem potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, przysługującym w terminie 14 dni od daty wydania towaru Kupującemu.


Reklamacje i zwroty

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego będącego konsumentem stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, może złożyć Domator reklamację z tytułu rękojmi za wady.

 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Domator, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie (na adres: 09-400Płock ul. Kobylińskiego 39) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: stylowemeble.plock@gmail.com). W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego obarczony jest towar oraz – jeżeli jest to możliwe – udokumentować ww. wadę. Domator w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia (reklamacji).

 3. Transport towarów zwracanych z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Domator za pośrednictwem wybranego przez niego pośrednika, chyba że Domator poinformował, iż towar zostanie przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Domator nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 4. Reklamacje wynikające ze świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem Sklepu można składać także telefonicznie (numer telefonu: 506-111-855).

 5. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności dostawcy z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia, zamieszczając jednocześnie opis tych uszkodzeń. Brak wzmianki w tym zakresie tożsamy jest z przyjęciem przesyłki bez zastrzeżeń.

 6. W przypadku Kupującego będącego konsumentem, Domator odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu.

 7. Sprzedawane towary objęte są dwunastomiesięczną gwarancją realizowaną przez Domator.

 8. Domator działając na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, w całości wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupującego niebędącego konsumentem.